لطفا اندکی صبر کنید

قوانین و مقررات وبسایت

 

  •  - بلیت خریداری شده قابل استرداد نمیباشد

     - فیلم درصوتی اکران میگردد که حداقل 5 بلیت فروخته شده باشد

     - پس از پرداخت مبلغ محل صندلی خود را انتخاب نمایید.

     - درصورت انتخاب نکردن صندلی سینما هیچ مسئولیتی نخواهد داشت

>